Feb
18
2009
5

Statistik och datainsamling: Fler backslick på Handels än Chalmers!

Statistik är ett viktigt ämne för en civilingenjör, kanske till och med ett av de viktigaste eftersom det är tillämpbart på så många områden i vår vardag. Som ingenjör inom Industriell ekonomi på Chalmers läser man två statistikkurser under grundutbildningen, vilket sedan kan kompletteras under mastern.

Under den första kursen lärde jag mig bland annat att genomföra datainsamling, hypotesttest och beräkna konfidensintervall. Under den andra kursen gick vi igenom linjär regression, Χ-2-test (”Chitvåtest”).

Ett intressant projekt vi redovisade var att undersöka hur fördelningen back slicks, alltså personer med bakåtkammat hår, ser ut på Handels. Vår hypotes var att fler än 15 % hade en sådan frisyr. Vi testade också om vi kunde slå fast en signifikant skillnad mellan Chalmers och Handels, vår hypotes var att det fanns en skillnad och att fler back slicks gick på Handels. Ett exakt Fisher-test var tvunget att göras eftersom andelen back slicks på Chalmers var för låg för att utnyttja konventionella hypotestest i jämförelsen.
En svårighet med studien var att samla in data, eftersom detta måste göras helt slumpmässigt. Våra slutsatser bygger bland annat på antagandet att back slicks inte går i grupp, vilket naturligtvis kan diskuteras. Att definiera en back slick är heller inte helt enkelt. Vi använde oss av följande mall:

“A slick back is a male hair style characterised by the following properties: i) the hair must be long enough to be able to be styled with a comb but not longer than shoulder length. ii) it has to look wet in some sense, meaning that it contains either water, hair gel or some other grease substance. iii) all hair must be distinct combed backwards.”

för att ytterligare höja validiteten utsåg vi en och samma person som gjorde bedömningen. Vi kom fram till att vi inte kunde stärka hypotesen att fler än 15 % back slicks går på Handels. Dock slog vi fast vår andra hypotes. Med ett p-värde på mindre än 0,000004 kunde vi säga att det finns fler back slicks på Handels än Chalmers.

Resultatet visar kraften i statistik. Dock måste man försäkra sig om att allt görs på rätt sätt. Data får inte förvrängas eller samlas in fel, samtidigt måste alla antaganden redovisas och vara rimliga.

Ladda ner rapporten här!

[poll id=”9″]

Temat är modifierat från Aeros 2.0 - Blogglista.se - Översättning är gjord av N2H