Sep
30
2010
0

Ängslan och iver i lärande – The anxiety of learning

Jag läste precis en intervju i Harward Business Review med Edgar H. Shein (Coutu 2002). Artikeln var av typen där man känner igen sig och lär sig något. Eftersom det är torsdag och jag är klar för veckan med alla case kring service operations management tänkte jag dela med mig av Sheins tankar.

[poll id=”10″]

Anxiety kan översättas med ängslan eller iver. Detta är två ord där det ena enligt mig har en negativ klang och det andra låter mer positivt. För hur är det egentligen; är det ivern eller ängslan som driver lärandet? För att titta till mig själv tror jag att jag studerar av både iver och ängslan. Jag tycker det är kul att lära mig saker men samtidigt gör jag det också eftersom jag måste få en utbildning. Shein säger att lärande inte sker av sig självt för helst vill människor bara vara, äta och driva omkring. Detta är sant, eller vad är det vi gör när vi tar semester? Lärande sker enligt Shein vid efter följande villkor:

Learning anxiety (förändringsmotstånd) < Survival anxiety (överlevnadshot)

Där learning anxiety står för vår drivkraft att inte vilja förändras, att inte vilja lära oss, att bara vara och tuffa omkring om ingenting har hänt och survival anxiety står kravet på oss att vi måste lära oss eftersom världen är föränderlig och det gäller att hänga med i utvecklingen. Enligt Shein kan alltså inte anxiety översättas till iver. Det handlar snarare om press och måsten från ett eller annat håll. Shein hävdar att management ofta tar den enkla vägen och trycker in lärandepress i en organisation genom att hota om uppsägning eller nedskärningar (piska istället för morot). För vissa leder detta till förändringar och lärande men för somliga kan det också leda till en passiv vänta-och-se attityd. Vad som många organisationer inte klarar av är att skapa trygghet den trygghet som krävs för att minska förändringsmotståndet. Management måste föregå med gott exempel och använda morötter för att driva innovation och utveckling.

Jag tror definitivt inte på falsk trygghet. Samtidigt håller jag med Shein. Jag tror det är bättre att bygga upp iver än ängslan. Det är detta små innovativa företag är bra på och där vi som operations managers har en roll att spela i våra stora industriföretag! Den gamla kvalitetsgurun Edward Deaming’s 14 punkter för ett effektivt ledarskap innehåller bland annat drive out fear – driv ut rädsla. För det går inte att gå att vara rädd för förändringar och förbättringar. Man måste hela tiden se framåt. Är man rädd och inte vågar utvecklas kommer konkurrenterna och kör om och då ryker den anställning och trygghet som man var så rädd om i alla fall!

Referenser

Coutu, D.L. (2002), The Anxiety of Learning, Harvard Business Review, 80(3), 100-106.

Sep
25
2010
0

Operations Management Chalmers – Produktutveckling

Fjärde veckan i kursen Operations Management på masterprogrammet Quality and Operations Management har handlat om produktutveckling. Detta är enligt mig kanske den mest intressanta delen av masterprogrammet, kanske eftersom jag har en historia i att ha utvecklat EverTee, evighetspeggen för golfutslaget. Under veckan har vi haft en gästföreläsning från SCA, varit på Volvo 3P samt löst ett Harward Business Review case kring produktutveckling (Le Petit Chef).

Dilemman inom produktutveckling

Produktutveckling, eller i alla fall strategi och portfolioteori inom produktutveckling, handlar mycket om att göra avvägningar. En organisation ställs ständigt inför produktutvecklingens dilemman. Typexempel på dilemman inom produktutveckling är:

 • Vilka projekt som skall utvecklas – I en mogen organisation är det ofta så att antalet projekt överstiger antalet tillgängliga resurser. Många organisationer gör felet att ha för många projekt i portfolion på samma gång, vilket leder till att missade deadlines. Ett annat misstag är att låta varje ingenjör vara med på för många projekt. Klassikern inom produktutveckling, Wheelwight & Clark (1992), visar att optimalt antal projekt för en ingenjör att delta i samtidigt är två. Då kan ingenjören skifta mellan projekt när något av projekten står still. Samtidigt går inte för mycket av tiden åt till möten och icke värdeadderande tid.

  Resursutnyttjande vid antal parallella projekt

  Resursutnyttjande vid antal parallella projekt

 • Om produkten skall tillverkas internt eller externt
 • När skall en produkt släppas från F&U? Sent -> konkurrenterna får försprång; tidigt -> för dålig produkt.

Tid, frekvens, fokus och strategi för var och hur produkten skall tillverkas (sourcing) brukar nämnas som fyra viktiga dimensioner inom produktutvecklingsstrategin. Med fokus menas att produktutbudet inte ska vara så brett att produkter kannibaliserar på varandra.

Produktportfoliostyrning – produkt portfolio management

Forskare idag är eniga om att portfoliostyrning inte bara kan ske efter ett finansiellt perspektiv. Flertalet studier visar att detta leder till ineffektiva resultat. Många företag gör idag uppskattningar om till exempel återbetalningstid eller nuvärde för sina projekt och tar sedan beslut efter de projekt som har bäst siffror. Finansiella uppskattningar är förstås alltid spekulationer eftersom de bygger på en rad osäkra antaganden.

Ett betydligt bättre tillvägagångssätt för portfoliostyrning, det vill säga för att välja sina projekt i portfolion, är att använda flera olika metoder för att bedöma projekt. Cooper, Edgett och Kleinschmidt (1999) har föreslaget att portfolion skall väljas utefter de projekt som passar bäst med företagets strategi, har en bra balans samt är finansiellt lönsamma.

Strategi för portfolio management

Strategi för portfolio management

Strategi för produktportfolion

Volvo AB har en tredelad strategi där man har valt att satsa på säkerhet, kvalitet och miljö. För att deras produktportfolio skall vara bra ur ett strategiskt perspektiv så måste alla delar i strategin reflekteras i de projekt som finns i portföljen. Om Volvo säger att de tre perspektiven säkerhet, kvalitet och miljö väger lika tungt skall 1/3 av projekten bestå av förbättringar inom respektive område. Som det ser ut idag är större delen av Volvos portfolio inom miljöforskning vilket därmed är deras viktigaste strategidimension.

Balans i produktportfolion

I vissa dimensioner är det viktigt att produktportfolion är i balans. En sådan dimension är till exempel tid till marknad. I motsats till lönsamhetsperspektivet, där man vill välja de projekt med högst lönsamhet, vill man när det gäller tid till marknad välja projekt med en så stor spridning som möjligt. Det skall vara en balans mellan långsiktiga och kortsiktiga projekt.

En annan dimension där det bör råda balans är inom  vilken typ av projekt portfolion innehåller. Portfolion innehålla en balans av små förbättringsprojekt, nya plattformsprojekt, genombrottsprojekt (inom områden där företaget inte tidigare har verkat) samt rena forskningsprojekt (där den exakta användningen av den utvecklade teknologin är oklar). Samtidigt bör det också vara en balans mellan projekt som utvecklar produkter och projekt som utvecklar processer för att tillverka produkter. Produkt och processutveckling är lika viktigt!

Finansiell lönsamhet i produktportfolion

Finansiell lönsamhet mäts lämpligen med return on investment, ROI = vinst/investering, som i fallet produktutveckling kan översättas till:

ROI = nuvärde av investeringen/kostnad för ingenjörstimmar [%]

Poängmodeller är vanliga för att bestämma produktportfolio

Det är vanligt att poängmodeller används för att väga de olika dimensionerna mot varandra. Det är viktigt att processen blir så objektiv som möjligt så att poängen inte justeras i efterhand för att ändra portfolions sammansättning. Poängviktningen skall bestämmas utefter de tre dimensionerna och därefter stå fast.

Referenser

Clark. K. B & Wheelwright. S. C (1992). Revolutionizing Product Development – Quantum Leaps in Speed, Efficiency, and Quality. New York: The Free Press

Cooper. R.G., Edgett. S. J. & Kleinschmidt E. J. (1999) New Product Portfolio Management: Practices and Performance. J Prod Innov Manag 1999; 16:333-351

Sep
17
2010
0

Operations Management – Kvalitet

Den andra veckan med lektioner i kursen Operations Management vid Chalmers har varit en vecka med fokus på kvalitet. Under veckan har vi gjort ett studiebesk till SKF och löst ett case. Kvalitet är kärnan i hur Total Quality Management rörelsen ser på ett företag. Enligt Operations Management teorierna finns det fem prestationsmått som ett företag konkurrerar med. Dessa är pris, hastighet, pålitlighet, flexibilitet och kvalitet. Kvalitet ses här som nyckeln till lägra kostnader och en bättre fungerande organisation. Kostnaden att inte bry sig om sin kvalitet är enorm. Genom att sätta kvaliteten i centrum måste ett företag ständigt förbättra sig för att eliminera spill och kommer därför alltid utvecklas. Nyckelarna till god kvalitet är i Total Quality Management finns i de principer som presenteras i hörnstensmodellen (Engelska Cornerstone model). Principerna är:

 • att jobba med processer,
 • ständiga förbättringar,
 • basera beslut på fakta,
 • involvera alla i företaget,
 • ha ett hängivet ledarskap och
 • fokusera på kunden

Kundfokuset är här viktigt att betona eftersom kvalitet definieras som att ”uppfylla eller överträffa kundernas behov och förväntningar” (Bergman och Klefsjö, 2010). Det handlar här inte om bara externa kunder utan samtliga processer i ett företag skall se sin nästa process som kund.

Besök på SKF i Göteborg

Det finns oändligt mycket att diskutera när det gäller kvalitetsämnet: Alltifrån de principer/värden som ämnet baserar sig på (man kan också dela upp dessa i tre huvudelement lagarbete, kundfokus och ständiga förbättringar: osv osv) till de metoder (Six Sigma, Lean, Zero Defects, Policy Deployment) som används för att uppfylla principerna  med hjälp av olika verktyg (kontroll-plottar, the quality house, …). Eftersom det finns så många olika verktyg, metoder och principer att jobba med är det intressant är hur företag väljer att applicera allt detta i sin strategi. Vad vi ser mer och mer är att en strategi för tillverkning börjar bli allt med väsentlig om ett företag skall överleva och kunna producera de produkter kunderna kräver i en ökande konkurrens.

SKF har 10-tusentals produkter i sin katalog och därutöver mer kundanpassade projekt. För att tillverka alla dessa varianter är det omöjligt att ha en process där man likt Volvo producerar på löpande band. Alla lager har olika storlekar, material, vikt osv. Att helt specialisera fabriker på ett lager är också svårt eftersom kunderna finns i hela världen. Dock grupperar man produkterna något efter storlek. Lager med ungefär samma storlek produceras i samma fabrik. Processen är ganska automatiserad och lagren tillverkas i serier på små produktionsområden. Omställningar görs hela tiden och snittiden för detta är 9 timmar. För att kunna skapa en flexibel produktionsprocess som innehåller så lite produkter i arbete som möjligt är den stora utmaningen att få ner omställningstiderna. Det är här SKF jobbar med Total Quality Management!

Den första förbättringen man hade gjort var att börja jobba med ordning och reda (Japanska metoden 5S). Tidigare har alla verktyg och delar för omställningen varit slänga i en låda huller om buller. Det har tagit tid att leta efter verktyg och ibland har delar kommit bort. All tid då maskinerna står stilla är icke värdeadderande. Genom att hålla ordning på grejerna och skapa ett strukturerar system har mycket tid sparats. SKF gjorde jämförelsen med att bygga en kopia av ett hus i Lego. Om man har ritning och om Legobitarna ligger sorterade efter typ och färg är det betydligt enklare än om allt ligger huller om bullar. Denna övning i ordning och reda kör man med operatörerna just nu i utbildningssyfte.

Lego för att illustrera 5S

Lego för att illustrera 5S

En annan förbättring man har gjort är att börja med ständiga förbättringar och standardiserat arbete. Genom att ha uttänkta processer för hur maskinerna ska ställas om och kontinuerligt uppdatera dessa kan man reducera slöseri. Arbetarna får själva jobba med förbättringsarbete och standardiserat arbete vilket ökar deras känsla av delaktighet.

Total Quality Management är ett mycket kraftfullt verktyg. Vi ser exempel efter exempel på företag som applicerar principerna och når nya rekordnivåer. SKF är inget undantag. Enligt mig har dock företaget en hel del att göra innan de blir lika effektiva som Volvo eller Toyota. Dock finns det stora förutsättningar eftersom konkurrenterna ligger efter SKF när det gäller teknik, bredd och kvalitet.

Min idé

Jag tror att många tillverkande företag har extremt effektiva fabriker. Sverige flyttar dessutom kontinuerligt produktion utomlands. Det är på kontor, inom design, produktutveckling och sjukvård som de stora förbättringsmöjligheterna finns. Jag tror att det finns fantastiskt många kontor som skulle kunna vinna mycket på definierade processer, ständiga förbättringar och några av de andra principer som Total Quality Management förespråkar. Detta kommer jag driva i mitt exjobb och i min framtida karriär.

Malcom Baldrige Quality Award case

Veckan innehöll också ett case. Detta gick ut på att kommentera en ansökan som ett företag hade gjort till kvalitetspriset Malcom Baldrige som delas ut av den Amerikanska presidenten. Utvärderingen skulle göras efter teori och de kriterier som finns i caset. Detta var en bra övning eftersom den gav mig inblick i hur en ansökan till en kvalitetsutmärkelse/certifiering kan göras. Genom att göra en sådan ansökan får ett företag fundera ordentligt över hur de jobbar med kvalitet. Detta är bra eftersom det ger flera förslag på områden där företag kan förbättra sig.

Referenser

Bergman. B. & Klefsjö. B. (2010). Quality – from Customer Needs to Customer Satisfaction. Lund: Studentlitteratur.

> Ett politiskt instick

Igår kommenterade jag de rödgrönas förslag om en ny snabbtågsjärnväg; vilken jag tror kommer bli en flopp. Idag tänkte jag kommentera en annan flopp. Förslaget är det folkpartiet talar om när det gäller skolan, att ta bort behörigheten för att söka till högskolan för vissa program. Förslaget i sig kanske inte är så dåligt, alla har inte studiemotivation. Jag tror dock det sänder fel signaler och är ett steg i fel riktning. Oavsett om du har forskarkvaliteter eller om du är analfabet tycker jag att du ska gå igenom vissa moment i skolan. Alla i vårt system behöver vara kompetenta för att Sverige skall kunna hålla sin höga kompetens och konkurrensfördel. Att vi har både smarta arbetare och tjänstemän är en enorm fördel jämfört med Indonesien och Kina. Det är här vi kan konkurrera för att även i framtiden vara ett land med en stark industri, många innovationer och en hög levnadsstandard.

Sep
11
2010
0

Operations Management Chalmers – Strategi

Jag är nu hemma från Australien och läser mitt andra år på Mastern Quality and Operations Management. För att vara mer precis så gör jag kurserna för det första och sista halvåret eftersom jag läst klart halvår två och tre i Australien. Kursen jag läser nu heter Operations Management och är en introduktionskurs till ämnet. Detta innebär att jag har hört allting som sägs i kursen tidigare vilket kanske inte gör den jättespännande. Å andra sidan tycker jag att kursen är spännande, repetition är nödvändigt för lärandet.

Eftersom det regnar i Göteborg, dagens träningspass är färdigt, maten är uppäten, Tjernobylkatastrofen är genomlyssnad för P3 dokumentär finns det inte mycket kvar att göra än att skriva ett intressant inlägg. Operations Management kursen på Chalmers har ett upplägg med sju olika temaveckor som introducerar samtliga delar av ämnet. En ny professor håller i spakarna varje vecka. Konkurrens är bra; varje professor vill kunna skryta med att ha haft den bästa veckan under kommande års fikaraster. Implikationen av detta är också att det är inlämning varje fredag vilket frigör helgen för andra aktiviteter som till exempel företagande, träning eller fest.

Strategivecka med Mats Winroth

Första veckan med lektioner har handlat om verksamhetsstrategi (Operations strategy). Vi har haft ett antal artiklar att läsa, ett litteraturseminarium där jag presenterade artikeln” Managing process technology – further empirical evidence from manufacturing plants” samt ett mindre case där vi skulle skriva om strategin för ett företag.

De största lärdomarna man kan dra från veckan är vikten av att ha en strategi som alla är med på och hur man utformar en sådan strategi.

Strategi innebär fokus och avvägningar (trade-offs)

Traditionellt menar forskare att företagsledningar inte har fattat att en strategi innebär fokus och avvägningar. Väljer du vad du skall göra bra så innebär det också att du kommer göra en massa andra saker dåligt. Det handlar alltså om att göra rätt saker bra. Om du väljer att fokusera på ett lågt pris, som många företag gör, så kommer det att innebära stora volymer och svårigheter att ställa om: Kort sagt en försämrad flexibilitet. Skinner (1969) skriver bland annat att företag alltför ofta missar detta. Efter kriget kunde alla varor säljas men idag går det inte att göra strategiska misstag utan företag måste tillverka exakt det kunden efterfrågar!

HR – teknik

Teknikinvesteringar måste göras i linje med att den mänskliga kompetensen utvecklas. GM försökte under 70-talet investera till sig konkurrensfördelar genom ökad automation. Eftersom ingen förstod sig på tekniken tappade GM istället marknadsandel från 60% till 33% i USA. Investeringar i automation handlar också mycket om avvägningar. Ett automatiserat system är inte flexibelt och kräver hög volym för lönsamhet vilket har visat sig stå i motsats till vad kunden vill ha. Automatisera för de rätta anledningarna; för jobb som är repetitiva och standardiserade.

Verktyg för att sätta strategi

Det finns en hel del verktyg för att jobba med strategi. Några av dessa är:

 • ”Strategimodellen”
 • Operations strategy matrisen
 • Importance performance matrisen

Strategimodellen säger bland annat att fyra olika perspektiv ska beaktas då strategin skall formuleras sättas. Den bästa strategin fås när samtliga perspektiv är i harmoni (Engelska alignment). Perspektiven är:

 • ”Top down” – Strategin skall sättas i ledningsgruppen och tryckas ner på resten av företaget.
 • ”Bottom up” – Strategin skall komma från företagets verksamhet och av de dagliga lärdomar som fås i mötet med kunder.
 • ”Operations Resources” – Ett företag har vissa resurser i form av maskiner, inarbetade process och mänsklig kompetens. Dessa resurser är svåra att förändra så strategin skall sättas efter vad företaget är bra på.
 • ”Market Perspective” – Kunderna 2010 är kräsna och kommer inte köpa vad som helst. Det gäller att lyssna på dem och bara tillverka vad de vill ha. Allt vi producerar måste ha en kund. Detta perspektiv blir allt viktigare idag. Många, däribland mig, är överrens om att kunden måste vara kärnan för all verksamhet.

Det viktiga är alltså att alla perspektiv får sitt utrymme och inte förbises. Involvering av hela företaget i strategiskapandet är ytterligare en viktig aspekt. En gästföreläsare sa att han sett olika affärsområden under sig skapa sina respektive strategier på två olika sätt.

 1. Genom delaktighet av alla
 2. Genom att chefen för affärsområdet skriver strategin en onsdagskväll i soffan

Gästföreläsaren menade att det är omöjligt att fysiskt se skillnad på planerna från de olika cheferna. Det anmärkningsvärda är att när det kommer till implementation av strategin är det första tillvägagångssättet för strategiformulering betydligt mer framgångsrikt.

Jul
25
2010
1

Mitt utbytesår vid University of New South Wales, Sydney – Reserapport

Inledning

Under mitt tredje år på Chalmers gjorde jag ett val som jag i efterhand ser som mycket lyckat. Jag bestämde mig för att spendera ett år som utbytesstudent. Efter noga överväganden valde jag att söka till University of New South Wales i Sydney, Australien. Det har varit ett fantastiskt år som jag aldrig någonsin kommer glömma. Varje dag har varit intressant och lärorik; det är svårt att inte älska Australien!

Har jag inte redan övertygat dig så hoppas jag att denna rapport skall få dig att tänka i rätt bana. att börja med skall jag ge tre anledningar till att välja sol, surfing och högkvalitativa studier framför regn, löpning i Skatås och tenta-plugg på Chalmers.

Miljöombyte
Efter tre år och kandidatexamen på Chalmers kan man korridorerna, vet hur kaffet smakar och är trött på det mesta. Så var det i alla fall för mig. Jag räknade ut att jag hade studerat i 15 år (i rad!) efter min kandidatexamen. Det är alltså 68% av mitt liv. I Australien finns Barriärrevet som till skillnad från Irish Rock är mycket väl värt ett besök och något helt enastående för en svensk som bara fångat gädda och sett Disney filmen Hitta Nemo.

Nya vänner
En ny miljö innebär nya vänner. I Australien studerar människor från alla världens kontinenter. Utbildning är efter gruvdrift den största (rätta mig om jag har fel) industrin/inkomstkällan. Jag har vänner från Amerika, Kina, Norge, …, Australien och England. Över hälften av alla studenter på UNSW är internationella vilket troligtvis är högt i sammanhanget.

Personlig utveckling
Detta kan ses som en klyscha, vilket det är. Ett som är säkert är i alla fall att det är sant. Jag kan garantera att du kommer utvecklas 8ggr mer i en utbytes-miljö relativt att stanna ett år på Chalmers. Kvaliteten på kurserna är en faktor som spelar in i personlig utveckling. Även om det för många kanske inte är den största anledningen så kan jag avslöja att alla kurser jag läst har varit mycket bra samt att det mesta utanför studierna också fantastiskt utvecklande!

Operahuset i Sydney

Operahuset i Sydney

Förberedelser

För att komma in i Australien krävs visum. Som utbytesstudent reser du med ett studentvisum. Det räcker ett år och ger dig rätten att arbeta 20 timmar i veckan under terminen och fulltid under lov. Visumet kostar ungefär 400 AUD och bokas på nätet i god tid innan du sätter dig på flygplanet!

Jag valde att resa med australiensiska Quantas. De flyger via London eller Frankfurt med snabbstopp i Singapore och har helt okej storlek på sina säten samt bra mat. Boka biljetten tidigt och räkna med 15 000 kr för en tur-och-retur-biljett. Jag bokade både dit och hemresa innan jag åkte och tog hjälp av Tour Pacific för att hitta den billigaste biljetten.

Maten är också något dyrare i Sydney när det gäller mejerivaror, grönsaker och sallad. En stek är dock förhållandevis billig. Är du liksom jag en köttätare så är den Australiensiska menyn perfekt. (Det motsatta gäller nog för en icke köttätare).

En australiensisk dollar kostar cirka sju kronor i skrivande stund. Detta är historiskt mycket högt och nästan dubbelt

David Gustafsson

David Gustafsson

mot samma period året innan jag åkte (se wolframalpha.com – sök ”1 Australian dollar to SEK”). Jag kom in på Chalmers utbytesplatser tillsammans med min flickvän vilket medför vissa kostnadsfördelar. Efter att ha klarat tre år på Chalmers utan studielån gav jag ända upp och tog lån. Lånet har gått åt tillsammans med stipendier och bidrag, jag har dock inte tagit extralånet som man är berättigad till som utbytesstudent. När du söker stipendier och i allmänhet planerar för din resa är en rimlig budget för året 100-200 000 kr. Jag sökte stipendier via databasen på Göteborgs Universitet; alla var fruktlösa. Är du inte medlem i Sveriges Ingenjörer så ska du dock se till att bli det. De har några stipendier som riktar sig till utbytesstudenter som går att få! Eftersom Australien är del i World Wide programmet får varje student 30 000 kr i resebidrag från Adlerbergska stiftelsen. I efterhand är mitt tips att ta minst en vecka och ansträng dig för att hitta stipendier och formulera seriösa ansökningar. Några av mina kurskamrater lyckades få hela sin budget täckt med stipendiemedel vilket nog gör året ännu lite bättre!

När du lämnar in din ansökan till UNSW krävs inget språktest eftersom du, till skillnad från Mr. Wong från Kina, är svensk medborgare. Det är en fördel med att söka till Australien jämfört med till exempel USA där skolorna kräver både intelligens- och språktest. Jag har inget minne av några intyg som behövdes i ansökan och var svåra att ordna (vilket var en fråga jag skulle ta upp i denna rapport).

Försäkring måste tecknas innan du reser in i Australien. Andra länder accepterar Kammarkollegiets student ut försäkring. Den är gratis och tillhandahålls av staten. Jag blev tillsagd att denna inte accepterades i Australien och skaffade därför CSNs utlandsförsäkring (i samarbete med IF) som är godkänd. Den kostade 4000 och går att hitta via www.csn.se. Det ska tilläggas att jag träffade ett per svenskar på UNSW som bara hade Kammarkollegiets gratis-försäkring så jag är osäker på vad som egentligen gäller. Jag slog i alla fall ut en tand där nere och är glad att jag hade min försäkring som täckte rubbet. När du kommit in på UNSW så se till att kolla om Kammarkollegiets försäkring är okej.

Till sist vill jag göra reklam för ICA-banken som erbjuder avgiftsfria uttagningar i utlandet. Du får dina pengar i dagsaktuell växelkurs och slipper till exempel den påslagsavgift och sämre växelkurs som till exempel Swedbank, SEB och de flesta andra banker har.

Bostad

Jag hade ”turen” att få en av de två platserna till Australien tillsammans med min flickvän Sofia Karlsson. Sofia blev en naturlig rumskompis. Första terminen hade vi ett rum på 3 Botany Street, 2031 Randwick för 280 AUD i veckan. Detta var litet och inte så bra. Andra terminen delade vi en trea med en irländare (Carrington Road 2031 Coogee). Detta var mycket bättre i standard med en hyra på 320 AUD i veckan. Reser du själv och inte vill dela säng så räkna med minst 200 AUD (1400kr) i veckan. Räkna också med kackerlackor och betydligt lägre standard mot vad du är van vid i Sverige. Utan isolering blir det samma temperatur inomhus som utomhus vilket betyder att varma kläder är nödvändiga på vintern.

Alla våra bostäder innehöll tvättmaskin. Kompisar till mig bodde dock i lägenheter där det inte fanns och många tvättar i de tvätt-shoppar som brukar finnas i varje kvarter.

Ett av mina topp tio tips är att vara på plats minst två veckor innan terminen startar. Mer än 50 000 studenter skall ha bostad runt skolan och ju snabbare du är på plats desto större möjligheter har du att (i) komma undan med en okej hyra och (ii) hitta en bostad där du trivs. Jag kom en vecka innan och hade ordnat bostad preliminärt innan jag åkte via www.gumtree.com.au (likt www.blocket.se). Det gick bra men jag skulle nog i efterhand rekommendera att vara på plats och välja. Spendera första veckan på vandrarhem (hostel) och använd skolans söktjänst för att hitta rumskamrater och bostad. UNSW tillhandahåller telefon och en annonsplats för bostäder riktade till studenter.

När du väljer område att bo är det viktigt att tänka på hur ofta du kommer vara i skolan jämfört med på stranden. Bor du i Randwick eller Kensington är det gångavstånd till skolan. Coogee Beach är närmaste strand och härifrån kan du också promenera på cirka 20 minuter. Tänk dock på att Sydney är en backig stad (till och med backigare än Göteborg). Jag trivdes bra i Randwick och Coogee med en lätt övervikt för Coogee. Många väljer också att bo vid Bondi Beach eftersom det går att surfa där till skillnad från vid Coogee Beach. I trafiken tar det säkert 45 minuter att ta sig till skolan från Bondi Beach med bussbyte i Bondi Junction. Detta är enligt min mening för mycket.

Kollektivtrafiken i Sydney är ganska dålig. ”Tunnelbanan” är dåligt utbyggd och det är buss som gäller. Har du tur går bussen direkt till din destination, om inte får du byta. Glöm då inte att du till skillnad från Göteborg måste stämpla nytt vid varje byte.

Språk

Språket i Australien är Engelska eller om du så vill Australiensisk Engelska. Enligt min mening är dialekten helt rätt! Träffar du någon för första gången är det vanligt att hälsa med ”godday mate” vilket illustrerar en del av kulturen. Som nordeuropé har du ett försprång gentemot de många asiater som du kommer studera tillsammans med. Framförallt när det gäller att uttrycka sig i skrift. Eftersom UNSW är så pass mångkulturellt är språktoleransen hög och det finns ingen anledning till oro (eller som man säger i Australien ”no worries mate”).

Språkkurser finns självklart att läsa på UNSW men i mitt fall var det inget alternativ eftersom de inte tillgodoräknas som valbara i mastersprogrammet. Du får heller inte läsa fler kurser än helfart (fyra per termin) utan att betala för dig.

Sociala aktiviteter

UNSW har precis som Chalmers en studentkår som heter the Arc. Den har en mängd föreningar som man kan engagera sig i. UNSW har dessutom massor av sportföreningar. Jag var med i det Australiensiska fotbollslaget för skolan. Australiensisk fotboll är inte samma sak som vanlig svensk fotboll utan spelas med en oval boll på en rund plan där mål är fyra vertikala stolpar. Sporten liknar rugby men är snabbare och kräver mer kondition än muskler. Dykklubben (the under water club) är en annan populär idrottsklubb som erbjuder dykkurser till en prisvärd penning. Detta kan vara ett alternativ om du vill dyka i barriärrevet. Att ha dykcertifikat innebär att du kan dyka utan instruktör men åker du till barriärrevet kan du självklart dyka ändå med instruktör.

En fråga jag skall svara på är om det förekommer några kåravgifter. Vill du vara med i kåren kostar det litegrann, runt 100 AUD tror jag, men medlemskap är valfritt. Är du med i kåren har du rabatt på olika ställen, till exempel på biblioteket. Kåren anordnar fester i det runda huset (round house) som ligger på campus.

Surfing i Queensland

Surfing i Queensland

På campus finns också ett gym där jag har tränat. Det har en simbassäng, tennis- och badmintonbanor. Mellan skolan och Bondi Junction ligger Centennial park där det går bra att ta en joggingtur. På sommaren blir det omkring 40 grader i Sydney så då kan det vara skönt att springa i skuggan av alla stora träd.

Resor och lov

I Australien finns det väldigt mycket att se; för mycket för ett år med enbart en studentbudget. På UNSW går fyra kurser parallellt i 13 veckor under en termin. Tentaperioden brukar vara ungefär en månad. Mitt i terminen är det ett uppehåll en vecka för lov. Skolåret i Australien startar i Mars med vinterlov i juni-juli, året avslutas i november. Jag kan absolut rekommendera att börja ditt utbytesår i juli och sluta i juni. Fördelar:

 • Det passar med det svenska skolåret.
 • Du får uppleva tre somrar och ingen vinter.
 • Du får tre till fyra månaders sommarlov att använda till att resa runt i underbara Australien, världens absolut vackraste och häftigaste land!

Vi kom till Australien under deras vinter i början på juli. Det var då ganska kallt i Sydney men efter en månad började våren. Efter en månad i skolan var det perfekt att ta en vecka ledigt. Vi flög då med lågprisbolaget JetStar (jämför Ryan Air) till Cairns. Därifrån tog vi en buss till Port Douglas där vi bodde på hotell. Kolla resesiterna för bra erbjudanden! Cairns är en stor stad i utkanten av barriärrevet/regnskogen. Port Douglas ligger några mil norrut och erbjuder till skillnad från Cairns en fantastisk strand. Vi tog två turbåtar och snorklade i barriärrevet (kostnad ca 200 AUD för en heldag). Detta är nog den bästa resa jag varit på hittills.

Efter skolan slutat bestämde vi oss för att se mer av Australien. Vi köpte en bil[1] och åkte söderut. Eftersom sommarlovet var så pass långt hade vi inte pengar för att klara oss hela tiden. Vi bestämde oss därför för att skaffa jobb i en månad. De alternativ som finns för att hitta ett jobb som utlänning är ofta kaféer eller restauranger. Vi valde att arbeta i ”jordbruksbranschen”. Jordbruk är också en mycket stor industri i Australien (liksom gruvdrift och utbildning). Många säsongsarbetare arbetar med att plocka frukt; bananer, äpplen, kiwi, grape och mango är några exempel på frukter som trivs i olika regioner från Melbourne upp till Cairns. Jag och Sofia jobbade på en vingård i den lilla hålan Penula. Penula ligger i vindistrikten Coonawarra i delstaten South Australia 150 mil väster om Melbourne. Det tar cirka två dagar att ta sig dit från Sydney. Våra arbetsuppgifter bestod av att kvista vinrankornas stammar. Detta kallas för ”pruning” och måste göras en månad innan bären skall skördas (precis då de börjar växa ut). Om inte träden ”prunas” kommer all frukt på stammen istället för i bladverket vilket ger ett dåligt vin. Arbetet var tufft, speciellt för Sofia som har lite ont i ryggen ibland. Första dagen arbetade vi i 43 graders hetta under åtta timmar. Lönen var ungefär 100 AUD om dagen vilket räckte till mat, husrum och några veckors semester efter månaden var över.

Australien har fantastiska stränder

Australien har fantastiska stränder

Att jobba på vingård är absolut inget jag rekommenderar. Det är slaveri. Jag är övertygad om att du kommer hitta mycket bättre jobb om du behöver och vill jobba. Australien har låg arbetslöshet! Vill du jobba inom jordbruk (harvesting) skall du ringa ”the harvest trail” som är en tjänst bondgårdarna använder för att ringa in personal när det är dags att skörda i deras region. En sak är säker; jobbet på vingården i Penula kommer jag aldrig att glömma. Du kommer träffa mycket folk från alla världens hörn!

Efter Penula reste vi längs sydkusten tillbaks mot Melbourne. Jag kan verkligen rekommendera Southend som har en fantastisk strand och nationalpark. Kustlinjen är otroligt vacker. Vi bodde själva på en camping (det var några veckor innan Australiensarna fick semester) och solade, badade och fångade en och annan fisk.

Färden gick sedan mot Melbourne via the Great Ocean Road som är en annan attraktion som jag vill rekommendera. Vackert landskap i sandsten med insprängda stränder under mycket höga klippväggar är vad det handlar om.

Arbeta på vingård i Australien

Arbeta på vingård i Australien

Den sista månaden tog vi bilen norrut från Sydney. Där hittars städer som Byron Bay, Noosa Heads, Fraser Island och Brisbane. Brisbane är inget att besöka men Byron Bay är däremot häftigt. Surfarna startar långt ut och surfar längs med stranden vilket ger ett långt åk. Min surfingupplevelse i Byron Bay är minnesvärd, bredvid mig i vågen dök det upp ett gäng delfiner som ville leka! Det ser man inte varje dag i Sverige. I Byron Bay rekommenderar jag att besöka restaurangen the Balcony som serverar god mat i en fin miljö.

Sydney

Jag tänkte också nämna några ord om Sydney. Sydney är känt för sin hamn med Operahuset och Harbour Bridge. Som ni kanske förstår är det också en väldigt fin hamn! Det finns mycket annat att göra efter att man tittat på Operahuset under en eftermiddag. Ta båten till Manly är ett bra alternativ. Manly ligger på den norra halvön vid inloppet till Sydneys hamn. Från hamnen tar du en färja som tar ca 30 minuter. Manly erbjuder bra shopping och surfing på en av Sydneys bästa stränder.

Coogee och Bondi Beach är två andra stränder du kommer att besöka i Sydney. Det tar cirka en timme att ta sig mellan stränderna till fots längs kusten. När du kommer till Sydney i juli skall du titta efter valar. Dessa vandrar upp mot Queensland för att föda sina kalvar i varmare vatten. Australien har inte längre någon valjakt så tusentals valar passerar kusten. Dagen innan jag åkte hem såg jag en val i Coogee Bay! Förutom valar är Bondi känt för sin surfing. Du hyr en bärda med våtdräkt för cirka 20 AUD beroende på efterfrågan och därefter är det bara att börja paddla. Jag träffade en kompis som kunde surfa och gav några bra lektioner, annars kan du ta surflektioner av olika företag på stranden. Surfing är svårt så ha tålamod! Mitt råd är också att inte köpa någon kort surfbräda innan du kan surfa; det är svårt att surfa på en kort surfbräda.

Skyline i Sydney

Skyline i Sydney

Jag skulle vilja rekommendera Thi-maten i Randwick (kvarteret mellan skolan och Coogee). Ungefär sex restauranger konkurrerar av kunderna vilket ger prisvärd och god mat. Tapasbaren i området är också grym! En annan tapas restaurang som är grym är Kika’s som ligger på Victoria Street nära Kings Cross. Testa den innan din fösta utekväll vid Kings Cross (som tillsammans med Ivy vid George Street och Oxford Street är dit man går ut i Sydney).

Tennis kan man också spela i Coogee till bra pris. Jag har försvarat Sveriges ära mot en norrman ett par gånger i veckan under den sista terminen. Det gick bra i början men sämre mot slutet. Norrmannen Axel (www.axeljuul.com) skulle gå ett år till på UNSW och behöver en spelkamrat!

Allmänna synpunkter på utlandsvistelsen

Efter ett år i Sydney är jag en bättre människa på många sätt. Mitt språk har förbättras tillsammans med mitt självförtroende. Australien är på många sätt likt Sverige. Folk är vänliga och som utbytesstudent har jag alltid känt mig välkommen.

Australien är otroligt varmt på sommaren. Tänk på solkräm och köp en hatt med brätte. Lämna kostymen hemma och packa flipp-floppen (australiensiska thoungs, som också kan översättas till stringtrosor på svenska).

För att se så mycket som möjligt av Australien till ett vettigt pris rekommenderar jag att liksom jag köpa en bil. Gå ihop med en kompis eller köp en själv. Tänk på det jag tidigare skrivit om registrering (fotnot 1). Tänk också på att inte göra som jag och köpa en Ford; de är värdelösa skitbilar som går sönder[2]. Eftersom dem går sönder så exceptionellt mycket är det många som vet hur man ska laga dem, vilket är den ända fördelen märket erbjuder. Exempel: När vi stannat bilen på vingården två dygn från Sydney gick den inte att starta (vilket åtgärdades genom att byta tändspole). När du väl köpt din bil kan du besöka Blue Mountains (jämför Grand Canyon) och Hunter Valley (stort vindistrikt norr om Sydney) gratis. Turer dit kostar annars över 100AUD. Söder om Sydney ligger Australien National Park som också är värt att besöka med fina öde stränder.

Australien är också världens farligaste land. Spindlar, hajar och Jelly Fish; jag har sett allt på nära håll! Med sunt förnuft kommer du med största säkerhet överleva ett år.

Redovisning av valda kurser

En skillnad som är värd att nämna är hur studierna bedrivs i Australien i jämförelse med Chalmers. Precis som tidigare reserapporter har berättat om är det viktigt att jobba kontinuerligt under studieperioden. Jag tror inte det är möjligt att bara tentaplugga för att klara höga betyg. Anledningen är att de flesta kurser har grupparbeten, labbar och inlämningsuppgifter som i regel ger ungefär 50 % av betyget. Detta kan vara bra och dåligt beroende på din inställning. Jag tar det mesta jag gör på stort allvar och har ett behov av kontroll. Detta har jag tvingats arbeta bort under mitt år i Australien vilket jag i efterhand tycker är mycket bra. I grupparbeten är det alltid olika motivations- och kunskapsnivå. Min erfarenhet är att kineser är motiverade men kanske inte är lika duktiga på att uttrycka sig på engelska. Amerikaner och norrmän är bättre på att uttrycka sig med har dålig motivation. Allra bäst för betyget är att jobba med australiensarna, som är i skolan för att plugga. Bästa arbetet lämnade jag dock in tillsammans med en grupp kineser i en forskningskurs där vi lyckades med 99 av 100!

Alla kurser jag har valt har hållit god kvalitet, det känns verkligen som att jag har lärt mig dubbelt så mycket som på Chalmers och samtidigt haft gott om tid för mycket roligt utanför skolan. Detta är häftigt. Många kanske tror att hur mycket man lär sig och hur mycket man upplever är omvänt korrelerat; men så är inte fallet i Australien!

Termin 1

Jag valde att läsa det som motsvarar termin två och tre på Chalmers under mitt utbytesår på UNSW. Det innebär 45 Hp (6 kurser) valfria kurser inom mitt utbildningsområde samt 15 Hp obligatoriska kurser. Kommande år på Chalmers skall jag läsa termin ett och fyra (ex-jobbet) för att därefter vara färdig med min Master och Civilingenjör.

Applied Marketing Research (postgrad)

Kursnummer MARK5811
Föreläsare Dr. Gary Gregory. Svarar på mail. Mycket engagerad och ger bra hjälp till alla som frågar! g.gregory@unsw.edu.au
Kvalitet Mycket hög nivå och kvalitet.
Tidskrävande Ja
Min rekommendation Läs kursen!
Mitt betyg 7 av 7 (85%).

Applied Marketing Research ges av professor Gary Gregory på marknadsföringsinstitutionen. Kursen svarar som ett substitut mot forskningsmetodik, som är en obligatorisk kurs inom QOM. Som sig bör handlar kursen om hur man gör forskning. Den går igenom kvantitativa och kvalitativa metoder (exempel fukusgrupper och olika typer av undersökningar) med ganska mycket detaljer om hur man praktiskt gör. Alla steg i en forskningsprocess gås igenom (definiera problem, sätt mål, fundera ut ett angreppssätt för att lös problemet, genomför undersökningen och analysera sedan resultaten för att dra slutsatser). Under kursens gång jobbar man praktiskt med ett projekt på ett företag. Jag jobbade med Bell Shakespeare som genomför teater i Operahuset. Organisationen är så kallad icke vinstdrivande och lever på donationer och bidrag. Vi undersökte vad som motiverar folk att skänka till organisationen och olika medel för att förbättra mötet med donatorer för att öka inkomsterna. Jag höll en fokusgrupp med personer som ger miljoner åt företaget vilket var en utmaning! I efterhand var processen och resultatet av kusen betydligt bättre än mitt kandidatarbete.

Detta är inte en kurs jag rekommenderar om du vill ha ett enkelt betyg med lite arbete. Gary kräver mycket av sina studenter; min rapport var över 100 sidor och till den skall läggas en planeringsrapport och två labbinlämningar. Kursen är till för dig som vill lära dig något. Jag inbillar mig att den borde vara lämplig för managementkonsulter som (troligtvis?) jobbar med liknande problem och angreppssätt.

Web Applications Engineering (postgrad)

Kursnummer COMP9321
Föreläsare Srikumar Venugopal, Indien. Kunnig, svarar på mail! Bra läsare! srikumarv@cse.unsw.edu.au
Kvalitet Bra kvalitet
Tidskrävande Ja. Lätt kurs men svår p.g.a. den tid den tar.
Min rekommendation Läs kursen om du är bra på IT och motiverad. Annars glöm!
Mitt betyg 7 av 7 (90%)

Under min kandidatexamen har jag läst industriell ekonomi med IT inriktning. Jag gillar IT eftersom det ger mig en faktisk/verklig (engelska tangible) kunskap. Trots att jag läser industriell ekonomi delar jag uppfattningen om att management mycket handlar om sunt förnuft. Detta kan vara medfött men går också att plugga in.

IT idag handlar mycket om webbutveckling och mobila applikationer. WAE lär ut webbutveckling från grunden i java J2EE. Detta innebär servlets och JSP. Tentan är på 50 %. Andra hälften är labbar och ett stort projekt som går ut på att utveckla en webbapplikation. Detta är lärorikt men tar mycket tid. Än en gång, läs denna kurs om du vill lära dig något, inte om du vill ha tid till annat! Detta var utan tvekan den mest tidskrävande kursen jag någonsin läst. Utöver grundtekniken i J2EE lärde jag mig också att använda ramverket Hibernate för object relational mapping (ORM) samt Spring för säkerhet och webbflöde. WEA läste jag som en valbar kurs.

Business Process Improvement and Quality Management (postgrad)

Kursnummer OPMG5820
Föreläsare Shilu Tong. Engagerad och rolig. Svår accent och hyfsat dålig föreläsningsteknik. sl.tong@unsw.edu.au
Kvalitet Bra kvalitet
Tidskrävande Nej, ganska enkel men många uppgifter. Lagom arbetsbörda.
Min rekommendation Läs kursen om du vill ha ett bra substitut till Mats Winroths kurs på QOM.
Mitt betyg 7 av 7 (94% totalt 100% på tentan!)

BPI&QM läste jag som ett substitut för en obligatorisk kurs i QOM som heter något liknande. UNSW är inte lika bra som Chalmers på produktion och denna kurs är i stort sätt allt man erbjuder. Kursen tar upp Six-sigma som är en viktig teknik i kvalitetsarbete. Detta intresserar mig eftersom jag gillar statistik! Lean, köteori och Littles Lag är några andra ”begrepp” som man jobbar med i krusen. Kusen har två ”case” (Harvard) som löses i grupp, två individuella inlämningsuppgifter samt ett företagsprojekt i grupp. Alla projekt är dock små med rapporter kring fem sidor. Kursen har inte lika hög arbetsbelastning som de två jag tidigare beskrivit. Dock är den väl värd att läsa. Föreläsaren, Mr Tong, är trevlig och påläst. Många upplever honom som tråkig eftersom han använder mycket Power Point. Försök att ställa mycket frågor så blir det roligare!

Jag har lärt mig att teorin bakom Operations Management är fruktansvärt enkel. Det svåra är att våga tillämpa!

International Project Management (postgrad)

Kursnummer CVEN9730
Föreläsare Ted Tooher. Svarar inte på mail. Företagsledare inom projektledning.
Kvalitet Usel
Tidskrävande Nej. Mycket liten arbetsbörda.
Min rekommendation Läs den inte om du är seriös. Läs den om du vill ta det lugnt och ha något att komplettera MARK5811 och COMP9321 med.
Mitt betyg 7 av 7 (88%)

International project management läste jag också som en valfri kurs. Kursen gavs av en projektledare från industrin. Intressant var fokuset på kultur som togs, även om jag kanske inte håller med om allt som Hofstede (gurun på kultur) säger om svenskar, amerikaner och kineser.

Detta är en kurs du ska läsa om du inte vill lägga så mycket energi. Det var ingen tenta och examinationen bestod av några små inlämningar. Ett grupprojekt genomfördes vilket också var litet. Gruppstorleken på åtta var dock för stor. Jag jobbade tillsammans med personer från Pakistan, Kina, Thiland, Australien och Sverige. Min uppfattning är att betyget sattes mycket på hur delaktig och intresserad du var att följa diskussionen på lektionen; vilket kan ses som ett lotteri. I min mening var alltså detta inte en bra kurs!

Jag läste två kurser som hölls av Civil Engineering (svenska väg och vatten). Generellt kan sägas att ingen av föreläsarna använda Power Point samt att kurserna var mer ostrukturerade med sämre kurs PM. Arbetsbördan och kvaliteten var lite lägre jämfört med institutionerna marketing, Business och Computer Science.

Termin 2

Computer Networks (postgrad)

Kursnummer COMP9331
Föreläsare Kommer inte ihåg hans namn men han var ursprungligen från Kina och hade pluggat/forskat i Linköping. Bra lektioner!
Kvalitet Mycket god
Tidskrävande Över medel men medel för att vara en IT kurs. 2 stora assignments och 6 labbar.
Min rekommendation Läs kursen om du inte har någon nätverkskurs i ditt CV.
Mitt betyg 7 av 7 (91%)

Kursen handlade om datornätverk med fokus på Internet. Alla delar i nätverksstacken diskuterades med början i applikationslagret och avslut i det fysiska transmissionslagret (+säkerhet). Jag hade bra övergripande koll på detta innan men kursen gick in på en stor detaljnivå i alla protokoll. En packet-sniffer (Wireshark) användes för att studera protokollen under labbarna.

Fokus för inlämningarna var på applikations- och transmissionslagret (TCP/IP). Första labben gick ut på att sätta upp ett overlay network (som används i till exempel Skype eller BitTorrent). Andra labben handlade om att implementera TCP i en lite enklare form.

Management of Risk (postgrad)

Kursnummer CVEN9710
Föreläsare Steven Davis, Australien. Bra föreläsare som pratar fritt med OH och ger många (!) skämt. Dock lite ostrukturerad (Aussie). Svarar inte på mail men i forum.
Kvalitet Okej. Inlämningsuppgifterna strulade när man skulle skicka in via en online-portal. Ganska bra nivå på innehållet.
Tidskrävande Medel om du kan statistik, annars blir det jobbigt!
Min rekommendation Läs kursen om du gillar all probabilistisk matte och tillämpningar, ha tålamod med läraren!
Mitt betyg 7 av 7 (92%)

Riskhantering handlade om hur risker skall angripas på ett systematiskt sätt. Flera olika standarder specificerar riskhantering, däribland välkända PMBooK (inom projektledning). Det handlar om att definiera risker, sätta upp mål för sin riskhantering, utvärdera risker, ta fram alternativ och agera. Fokus var väldigt mycket på riskutvärdering/analys, vilket kan göras både kvalitativt och kvantitativt. Läraren gillade att räkna så det blev mycket statistik. Sannolikhetslära, regression, interferens, Monte-Carlosimulering och en massa annat var tekniker som användes. Läs kursen om du gillar detta; i min mening en perfekt kurs för I-ingenjören.

Negotiation Skills (postgrad)

Kursnummer MGMT5712
Föreläsare Kyoung He Young, Korea/USA. Pratar mycket bra Engelska (dock Amerikanska). Mycket strukturerade lektioner, bäst av alla kurser! Svår att resonera med (förklaring: lär ut förhandlingsmetodik).
Kvalitet Hög men jag tycker examinationsformerna var dåliga.
Tidskrävande Nej. Gå på lektionerna och simuleringarna så klarar du kursen.
Min rekommendation Läs kursen men hoppas inte på high distinction (7); kursen är extremt nyttig för framtiden oavsett ingenjörsinriktning.
Mitt betyg 6 av 7 (78%)

Förhandlingslära handlade om att lära sig förhandla. Detta är inte helt enkelt för en person som är van att inte pruta. Det finns två olika skolor inom förhandlingslära; competitive och cooperative bargining. Den första går ut på att roffa åt sig av kakan medan den andra går ut på att förstora kakan. En insikt som är extremt viktig i förhandlingsmetodik är att inte underskatta sin motpart som aldrig är dummare än du! En rad olika tekniker finns att jobba med och kursens angreppssätt är att tillämpa teknikerna i simuleringar. En simulering hålls varje vecka med ett nytt tema där man arbetar i grupp mot och med andra studenter. Roller och krav blir tilldelade som hemläxa. Varje vecka är det också 3-6 artiklar att läsa samt lite ur en kursbok (som jag köpte i onödan).

Kursen är otroligt intressant, kanske den intressantaste jag läst. Det är dock svårt att få bra betyg; konkurrensen är stentuff på Australian School of Business. Två korta essäer bestämmer ditt betyg vilket jag tycker är svårt. Det handlar om subjektiv kvalitet istället för mer mätbar kvantitet!

Stretegy and Entrepreneurship (undergrad)

Kursnummer STRE2010
Föreläsare Martin Biemel, Canada. Ung och engagerad. Kommer ofta sent men håller bra och korta lektioner.
Kvalitet Både ja och nej. Jag lärde mig mycket under eget ansar vilket kursen uppmuntrar till. Mycket bra kurslitteratur!
Tidskrävande Nej. Mycket liten arbetsbörda. Enkelt att få höga betyg.
Min rekommendation Läs den om du är sugen på att starta företag. Jag håller på med ett uppstartsprojekt just nu som en spinn-off från kursen.
Mitt betyg 7 av 7 (87%)

Detta var den enda kurs jag läste på undergrad nivå (d.v.s. inte på mastersnivå). Vi får läsa två sådana kurser till mastern (enligt vad jag har hört). Det märktes att kursen var undergrad eftersom det var lite mindre att göra. När man läser fyra kurser parallellt är det smart att ha någon att ta det lite lugnt i.

Syftet med kursen var i alla fall att gå igenom vad man behöver tänkta på när man startar ett företag och skriver en affärsplan. Varje vecka kom en gästföreläsare från ett uppstartsföretag och höll i 1,5 timmar. Vanlig lektion hölls också i 1,5 timmar per vecka.

Jag har tidigare startat ett företag under gymnasiet och blev väldigt inspirerad av kursen. Mitt mål är att göra ytterligare en uppstart inom kort och kursen hjälpte mig definitivt att tänka på rätt sätt samt att utveckla en av mina bästa idéer!

Till sist på ämnet kurser

Jag valde mastersprogrammet Quality and Operations Management eftersom det går att kombinera med utbytesstudier. Alla mastersprogram accepterar inte att substituera kurserna i ett utbytesår mot de som läses på Chalmers. Detta är förfärligt och fel; jag hoppas verkligen att det kommer ändras i framtiden. Av MEI programmets ansvariga fick jag förklaringen att Chalmers håller så hög kvalitet i jämförelse med andra universitet så oavsett om du läser exakt samma sak utomlands så måste du läsa om det när du kommer tillbaks till Chalmers. Min erfarenhet av UNSW och alla världens universitetsrankingar bevisar dock motsatsen; de flesta utbytesuniversitet är bättre än Chalmers! På QOM har man dock rätt inställning; finns samma kurser vid ditt utbytesuniversitet så kan de svara som substitut mot de kurser som erbjuds i programmet på Chalmers. Därför vill jag uppmana dig att välja QOM och säga nej tack till alla stolta programchefer!

Betyg från kurserna lämnas efter att utbytet är slut i tre kopior. Betyget räknas inte in i ditt snitt på Chalmers.

Resurser

Reserapport i pdf format!

www.davidgustafasson.com/blog – Min blogg från Sydney.

http://sofiakarlssons.se/ – Sofias blogg från Sydney. Mycket välskriven och rolig!

http://sofiakarlssons.se/2009/07/ – Lite om hur första månaden kan vara när du kommer till Sydney!

www.davidgustafsson.com/photos/on-flickr – Fina bilder. Sevärda för dig som vill veta vad som väntar dig i fantastiska Australien, världens vackraste land!

www.flickr.com/techonomics – Fina bilder från Sydney och våra äventyr!

www.techonomics.se – Min svenska site; lite information om stipendier osv.

www.handbook.unsw.com.au – Kurser på UNSW.

Penula, centrum för Coonawarras vindistrikt

http://www.balcony.com.au/ – The Balcony i Byron Bay.

http://southcoogeebowls.com/ – Lawn bowling i Coogee; I Australien bowlar man på gräs istället!

www.briskis.se


[1] Ford Falcon skitbil av 1998 års modell på Kings Cross Car Market för 2000 AUD. Kolla även på www.gumtree.com.au. Tänk på att bilen skall vara besiktigad och nyregistrerad. Detta kostar ungefär 1000 AUD om allt går bra eftersom registreringen även inkluderar en försäkring som täcker alla som blir påkörda i trafiken (regeringens sätt att betala för trafikskador). Utöver denna ”försäkring” (som egentligen inte är någon försäkring) måste du även teckna en trafikförsäkring som du kan använda om du kör på någon (precis som det fungerar i Sverige).

[2] Sprucken kylare = 1000 AUD, Tänd spolen = 200 AUD, Oljefilter = 200 AUD, trasig AC = Fixade själv.

Temat är modifierat från Aeros 2.0 - Blogglista.se - Översättning är gjord av N2H